تبلیغات
انصار الصلاة
انصار الصلاة

انصار الصلاة شما را به یاری فرامی خواند


شرایط وضو

شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است: شرط اول: آنكه آب وضو پاك باشد. شرط دوم: آنكه مطلق باشد.

٢٦٥ وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است. اگر چه انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش كرده باشد. و اگر با آن وضو نمازى هم خوانده باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوى صحیح بخواند.

٢٦٦ اگر غیر از آب آلوده مضاف، آب دیگرى براى وضو ندارد، چنانچه وقت نماز تنگ است، باید تیمم كند و اگر وقت دارد، باید صبر كند تا آب صاف شود و وضو بگیرد.

شرط سوم: آنكه آب وضو مباح باشد. و همچنین بنا بر احتیاط باید فضایى كه در آن وضو مى‏گیرد مباح باشد. اگرچه اباحه فضا لازم نیست.

٢٦٧ وضو با آب غصبى و بان آبى كه معلوم نیست صاحب آن راضى است‏یا نه، حرام و باطل است ولى اگر سابقا راضى بوده و انسان نمى داند كه از رضایتش برگشته یا نه، وضو صحیح است و نیز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بریزد، وضوى او صحیح است.

٢٦٨ وضو گرفتن از حوض مدرسه‏اى كه انسان نمى‏داند آن حوض را براى همه مردم وقف كرده‏اند یا براى محصلین همان مدرسه، در صورتى كه معمولا مردم از آب آن وضو بگیرند، اشكال ندارد.

٢٦٩ كسى كه نمى‏خواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض آن را براى همه مردم وقف كرده‏اند یا براى كسانى كه در آن جا نماز مى‏خوانند، نمى‏تواند از حوض آن وضو بگیرد، ولى اگر معمولا كسانى هم كه نمى‏خواهند در آن جا نماز بخوانند از حوض آن وضو مى‏گیرند، مى‏تواند از حوض آن وضو بگیرد.

٢٧٠ وضو گرفتن از حوض تیمچه‏ها و مسافرخانه‏ها و مانند اینها براى كسانى كه ساكن آن جاها نیستند، در صورتى صحیح است كه معمولا كسانى هم كه ساكن آن جاها نیستند، با آب آنها وضو بگیرند.

٢٧١ وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ اگر چه انسان نداند كه صاحب آنها راضى است، اشكال ندارد. ولى اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهى كند، احتیاط واجب آن است كه با آب آنها وضو نگیرند.

٢٧٢ اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگیرد صحیح است.

شرط چهارم: آنكه ظرف آب وضو مباح باشد.

شرط پنجم: آنكه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.

٢٧٣ اگر آب وضو در ظرف غصبى است و غیر از آن آب دیگرى ندارد باید تیمم كند و چنانچه با آن آب وضو بگیرد باطل است و اگر آب مباح دیگرى دارد چنانچه در آن ظرف غصبى، وضوى ارتماسى بگیرد و یا با آن ظرف، آب به صورت و دستها بریزد وضویش باطل است ولى اگر با كف دست آب از آن ظرف بردارد و به صورت و دستها بریزد وضویش صحیح است اگر چه از جهت تصرف در ظرف غصبى فعل حرام، مرتكب شده است و وضوى او از ظرف طلا و نقره به احتیاط واجب مثل وضوى از ظرف غصبى است.

٢٧٤ اگر در حوضى كه مثلا یك آجر یا یك سنگ آن غصبى است، وضو بگیرد صحیح است، ولى اگر وضوى او تصرف در غصب حساب شود، گناهكار است.

٢٧٥ اگر در صحن یكى از امامان یا امام‏زادگان كه سابقا قبرستان بوده، حوض یا نهرى بسازند، چنانچه انسان نداند كه زمین صحن را براى قبرستان وقف كرده‏اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.

شرط ششم: آنكه اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد.

٢٧٦ اگر پیش از تمام شدن وضو، جایى را كه شسته یا مسح كرده نجس شود، صحیح است.

٢٧٧ اگر غیر از اعضاى وضو جایى از بدن نجس باشد، وضو صحیح است. ولى اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نكرده باشد، اولى آن است كه اول آن را تطهیر كند، بعد وضو بگیرد.

٢٧٨ اگر یكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پیش از وضو آن جا را آب كشیده یا نه، چنانچه در موقع وضو ملتفت پاك بودن و نجس بودن آن جا نبوده، وضو باطل است. و اگر مى‏داند ملتفت بوده یا شك دارد كه ملتفت بوده یا نه، وضو صحیح است. و در هر صورت جایى را كه نجس بوده باید آب بكشد.

٢٧٩ اگر در صورت یا دستها بریدگى یا زخمى است كه خون آن بند نمى‏آید و آب براى آن ضرر ندارد، باید در آب كر یا جارى فرو برد و قدرى فشار دهد كه خون بند بیاید بعد به دستورى كه گفته شد وضوى ارتماسى بگیرد.

شرط هفتم: آنكه وقت براى وضو و نماز كافى باشد.

٢٨٠ هرگاه وقت به قدرى تنگ است كه اگر وضو بگیرد، تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از قت‏خوانده مى‏شود، باید تیمم كند. ولى اگر براى وضو و تیمم یك اندازه وقت لازم است، باید وضو بگیرد.

٢٨١ كسى كه در تنگى وقت نماز باید تیمم كند، اگر وضو بگیرد، صحیح است،چه براى آن نماز وضو بگیرد یا براى كار دیگر.

شرط هشتم: آنكه به قصد قربت‏یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد و اگر براى خنك شدن یا به قصد دیگرى وضو بگیرد باطل است.

٢٨٢ لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، ولى باید در تمام وضو متوجه باشد كه وضو مى‏گیرد، به طورى كه اگر از او بپرسند چه مى‏كنى، بگوید وضو مى‏گیرم.

شرط نهم: آنكه وضو را به ترتیبى كه گفته شد به جا آورد، یعنى اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید، و باید پاى راست را پیش از پاى چپ مسح كند. و اگر به این ترتیب وضو نگیرد، باطل است.

شرط دهم: آنكه كارهاى وضو را پشت‏سر هم انجام دهد.

٢٨٣ اگر بین كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه وقتى مى‏خواهد جایى را بشوید یا مسح كند، رطوبت جاهایى كه پیش از آن شسته یا مسح كرده خشك شده باشد،وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جایى كه جلوتر از محلى است كه مى‏خواهد بشوید یا مسح كند خشك شده باشد، مثلا موقعى كه مى‏خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست‏خشك شده باشد و صورت تر باشد، وضو صحیح است.

٢٨٤ اگر كارهاى وضو را پشت‏سر هم بجا آورد، ولى به واسطه گرماى هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت‏خشك شود، وضوى او صحیح است.

٢٨٥ راه رفتن در بین وضو اشكال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند، وضوى او صحیح است.

شرط یازدهم: آنكه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد. و اگر دیگرى او را وضو دهد یا در رسانیدن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او كمك نماید، وضو باطل است.

٢٨٦ كسى كه نمى‏تواند وضو بگیرد، باید نایب بگیرد كه او را وضو دهد. و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتى كه بتواند باید بدهد، ولى باید خود او نیت وضو كند و با دست‏خود مسح نماید، و اگر نمى‏تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جاى مسح او بكشد. و اگر این هم ممكن نیست، باید از دست او رطوبت بگیرند و با آن رطوبت‏سر و پاى او را مسح كنند. و احتیاط واجب در صورت امكان ضم تیمم است.

٢٨٧ هر كدام از كارهاى وضو را كه مى‏تواند به تنهایى انجام دهد، نباید در آن كمك بگیرد.

شرط دوازدهم: آنكه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد.

٢٨٨ كسى كه مى‏ترسد كه اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، نباید وضو بگیرد، ولى اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد ضرر داشته، وضویش صحیح است. اگر چه احتیاط مستحب آن است كه با آن وضو، نماز نخواند و تیمم كند. و چنانچه با آن وضو نماز خوانده، دوباره آن را اعاده نماید.

٢٨٩ اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگیرد.

٢٩٠ اگر مى‏داند چیزى به اعضاى وضو چسبیده، ولى شك دارد كه از رسیدن آب جلوگیرى مى‏كند یا نه، باید آن را برطرف كند یا آب را به زیر آن برساند.

٢٩١ اگر زیر ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد. ولى اگر ناخن را بگیرند، باید براى وضو آن چرك را برطرف كنند. و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرك زیر مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمایند.

٢٩٢ اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها به واسطه سوختن یا چیز دیگر برآمدگى پیدا شود، شستن و مسح روى آن كافى است و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست، بلكه اگر پوست‏یك قسمت آن كنده شود لازم نیست آب را به زیر قسمتى كه كنده نشده برساند. ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گاهى به بدن مى‏چسبد و گاهى بلند مى‏شود، باید آن را قطع كند یا آب را به زیر آن برساند.

٢٩٣ اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چیزى چسبیده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد مثل آنكه بعد از گل كارى شك كند گل بدست او چسبیده یا نه، باید وارسى كند یا به قدرى دست بمالد كه اطمینان پیدا كند كه اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.

٢٩٤ جایى را كه باید شست و مسح كرد هر قدر چرك باشد اگر چرك آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد. و همچنین است اگر بعد از گچ كارى و مانند آن چیز سفیدى كه جلوگیرى از رسیدن آب به پوست نمى‏نماید بر دست بماند، ولى اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مى‏رسد یا نه، باید آنها را برطرف كند.

٢٩٥ اگر پیش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاى وضو مانعى از رسیدن آب هست و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، وضوى او صحیح است. ولى اگر بداند كه موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده، باید دوباره وضو بگیرد.

٢٩٦ اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد كه گاهى آب به خودى خود زیر آن مى‏رسد و گاهى نمى‏رسد، و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زیر آن رسیده یا نه،چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده، باید دوباره وضو بگیرد.

٢٩٧ اگر بعد از وضو چیزى كه مانع از رسیدن آب است در اعضاى وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوى او صحیح است. ولى اگر بداند كه‏در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجب آن است كه دوباره وضو بگیرد.

٢٩٨ اگر بعد از وضو شك كند چیزى كه مانع رسیدن آب است در اعضاى وضو بوده یا نه، وضو صحیح است.


پنجشنبه 13 اسفند 1388 توسط علیرضا اکبری | نظرات ()
mortazavi.z@gmail.com

مسابقه اینترنتی نماز
انصار الصلاة شما را به یاری فرامی خواند
...و اقیموا الصلاه
نماز احتیاط
نیاز اساسی بشر امروز
دستوری برای نماز شب
چراغ های همیشه روشن
آثار و بركات نماز اول وقت در آیات و روایات
امید بخش ترین آیه
اولین نماز جمعه در اسلام
چرا هنگام نماز نشاط ندارم
توجه در نماز
نماز احتیاط
در چه مواردی میتوان نماز واجب را شکست
چیز هایی که در نماز مکروه است
ترجمه ی اذان واقامه
احکام مسجد
پوشانیدن بدن در نماز
احکام قبله
نماز غفیله
وقت نافله های یومیه
احکام نماز
احکام نماز میت
شرایط وضو
احکام نجاست
احکام تقلید
صحیفه ی سجادیه (متنی)
نهج البلاغه
مرثیه هایی درمورد ائمه
احکام خمس

به نظر شما مطالب این وبلاگ تا چه حد برای نماز ایجاد انگیزه می کند؟


بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

ژ منبع : خدمات وبلاگ نویسان جوان          www.bahar-20.com رفتن به بالای صفحه