تبلیغات
انصار الصلاة
انصار الصلاة

انصار الصلاة شما را به یاری فرامی خواند


نماز احتیاط

مطالب زیر تا مطلب احکام تقلید از توضیع المسائل امام خمینی میباشد.( احکام)

 كسى كه نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط كند و تكبیر بگوید و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نماید.پس اگر یك ركعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو ركعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده یك ركعت دیگر مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.

١٢١٦ نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد، و احتیاط واجب آن است كه سوره حمد و "بسم الله" آن را هم آهسته بگوید.

١٢١٧ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازى كه خوانده درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست آن را تمام نماید.

١٢١٨ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده،چنانچه كارى كه نماز را باطل مى‏كند انجام نداده، باید آنچه از نماز را كه نخوانده بخواند و براى سلام بیجا دو سجده سهو نماید، و اگر كارى كه نماز را باطل مى‏كند انجام داده، مثلا پشت به قبله كرده، باید نماز را دوباره بجا آورد.

١٢١٩ اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده،مثلا در شك بین سه و چهار یك ركعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه ركعت‏خوانده، نمازش صحیح است.

١٢٢٠ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شك بین دو و چهار، دو ركعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه ركعت‏خوانده، باید كسرى نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند.

١٢٢١ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد كسرى نماز بیشتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شك بین سه و چهار یك ركعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را دو ركعت‏خوانده، چنانچه بعد از نماز احتیاط كارى كه نماز را باطل مى‏كند انجام داده، مثلا پشت به قبله كرده، باید نماز را دوباره بخواند و اگر كارى كه نماز را باطل مى‏كند انجام نداده، باید دو ركعت كسرى نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.

١٢٢٢ اگر بین دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتیاط ایستاده یادش بیاید كه نماز را دو ركعت‏خوانده، لازم نیست دو ركعت نماز احتیاط نشسته را بخواند.

١٢٢٣ اگر بین سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتیاط نشسته یا یك ركعت ایستاده را مى‏خواند یادش بیاید كه نماز را سه ركعت‏خوانده، باید نماز احتیاط را تمام كند و نمازش صحیح است.

١٢٢٤ اگر بین دو و سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتیاط ایستاده را مى‏خواند پیش از ركوع ركعت دوم یادش بیاید كه نماز را سه ركعت‏خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را یك ركعتى تمام كند و بنابر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند.

١٢٢٥ اگر در بین نماز احتیاط بفهمد كسرى نمازش بیشتر یا كمتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق كسرى نمازش تمام كند بایدآن را رها كند و كسرى نماز را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند مثلا در شك بین سه و چهار اگر موقعى كه دو ركعت نماز احتیاط نشسته را مى‏خواند یادش بیاید كه نماز را دو ركعت‏خوانده، چون نمى‏تواند دو ركعت نشسته را به جاى دو ركعت ایستاده حساب كند به احتیاط واجب باید نماز احتیاط نشسته را رها كند و دو ركعت كسرى نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره بجاآورد.

١٢٢٦ اگر شك كند نماز احتیاطى را كه به او واجب بوده بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند و اگر وقت دارد در صورتى كه مشغول كار دیگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و كارى هم مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل مى‏كند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول كار دیگرى شده یا كارى كه نماز را باطل مى‏كند بجا آورده یا بین نماز و شك او زیاد طول كشیده احتیاط استحبابى آن است كه نماز احتیاط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند اگر چه مى‏تواند بنا بر انجام نماز احتیاط گذارد و بر همان اكتفا نماید.

١٢٢٧ اگر در نماز احتیاط ركنى را زیاد كند یا مثلا به جاى یك ركعت دو ركعت بخواند نماز احتیاط باطل مى‏شود و بنابر احتیاط واجب باید دوباره نماز احتیاط، و اصل نماز را بخواند.

١٢٢٨ موقعى كه مشغول نماز احتیاط است اگر در یكى از كارهاى آن شك كند چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد و اگر محلش گذشته باید به شك خود اعتنا نكند مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده یا نه چنانچه به ركوع نرفته باید بخواند واگر به ركوع رفته باید به شك خود اعتنا نكند.

١٢٢٩ اگر در شماره ركعتهاى نماز احتیاط شك كند ، باید بنا را بر بیشتر بگذارد ولى چنانچه طرف بیشتر شك نماز را باطل مى‏كند بنابر كمتر گذارد و احتیاط مستحب آن است كه نماز احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را اعاده نماید.

١٢٣٠ اگر در نماز احتیاط چیزى كه ركن نیست‏سهوا كم یا زیاد شود سجده سهو ندارد .

١٢٣١ اگر بعد از سلام نماز احتیاط شك كند كه یكى از اجزاء یا شرایط آن را بجاآورده یا نه به شك خود اعتنا نكند.

١٢٣٢ اگر در نماز احتیاط تشهد یا یك سجده را فراموش كند احتیاط آن است‏كه بعد از سلام آن را قضا نماید اگر چه واجب نیست.

١٢٣٣ اگر نماز احتیاط و قضاى یك سجده یا قضاى یك تشهد یا دو سجده بر او واجب شود باید اول نماز احتیاط را بجا آورد.

١٢٣٤ حكم گمان در ركعتهاى نماز حكم یقین است، مثلا اگر در نماز چهار ركعتى انسان گمان دارد كه نماز را چهار ركعت‏خوانده نباید نماز احتیاط بخواند ولى اگر در غیر ركعتها گمان پیدا كند باید به احتیاط عمل نماید و دستور در هر موردى طور مخصوصى است كه در كتابهاى مفصل گفته شده است.

١٢٣٥ حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب یومیه و نمازهاى واجب دیگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آیات شك كند كه یك ركعت‏خوانده یا دو ركعت، چون شك او در نماز دو ركعتى است، نمازش باطل مى‏شود.


پنجشنبه 13 اسفند 1388 توسط علیرضا اکبری | نظرات ()
mortazavi.z@gmail.com

مسابقه اینترنتی نماز
انصار الصلاة شما را به یاری فرامی خواند
...و اقیموا الصلاه
نماز احتیاط
نیاز اساسی بشر امروز
دستوری برای نماز شب
چراغ های همیشه روشن
آثار و بركات نماز اول وقت در آیات و روایات
امید بخش ترین آیه
اولین نماز جمعه در اسلام
چرا هنگام نماز نشاط ندارم
توجه در نماز
نماز احتیاط
در چه مواردی میتوان نماز واجب را شکست
چیز هایی که در نماز مکروه است
ترجمه ی اذان واقامه
احکام مسجد
پوشانیدن بدن در نماز
احکام قبله
نماز غفیله
وقت نافله های یومیه
احکام نماز
احکام نماز میت
شرایط وضو
احکام نجاست
احکام تقلید
صحیفه ی سجادیه (متنی)
نهج البلاغه
مرثیه هایی درمورد ائمه
احکام خمس

به نظر شما مطالب این وبلاگ تا چه حد برای نماز ایجاد انگیزه می کند؟


بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

ژ منبع : خدمات وبلاگ نویسان جوان          www.bahar-20.com رفتن به بالای صفحه